Dit zijn de algemene voorwaarden van SAMSARA,
met zetel te 2530 Boechout, Binnensteenweg 145.

Ingeschreven in het KBO onder volgend nummer: 0883 621 597
Per e-mail bereikbaar via samsara@outlook.be of telefonisch via: 0468276073

 

Deze algemene voorwaarden omschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Samsara, gelegen op www.samsarahealing.be.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat je deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf Samsarahealing niet gebruiken als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

 

1 Intellectueel eigendom:

Tenzij anders vermeld, bezit Samsara en/of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor alle gegevens op Samsarahealing. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. Je hebt hier toegang toe vanaf Samsarahealing voor je eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt, verkoopt, verhuurt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Samsara is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Samsara.

2 Prijzen en diensten:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Samsara te mogen claimen of te veronderstellen.

Samsara streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.samsarahealing.be onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

3 Cookies:

De website maakt gebruik van cookies van derden om je online ervaring persoonlijker te maken. Door Samsarahealing te openen, stemde je ermee in om de vereiste cookies te gebruiken.

Een cookie is een tekstbestand dat door een web pagina server op je harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op je computer te plaatsen. Cookies worden uniek aan jou toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan je heeft uitgegeven.

We gebruiken GEEN cookies om informatie te verzamelen, op te slaan en bij te houden voor statistische of marketingdoeleinden om onze website te laten werken. Echter gebruiken we cookies van derden. Die kunnen worden gebruikt via door derden geleverde services als je dergelijke services op onze website gebruikt, bijvoorbeeld een video weergavevenster van derden dat geïntegreerd is op onze website. Door het accepteren van vereiste cookies, accepteer je ook cookies van derden.

4 Voorbehoud van rechten:

We behouden ons het recht voor om te verzoeken dat je alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. Je stemt ermee in om op verzoek alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze website te linken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan, en zich te houden aan deze voorwaarden voor linken.

5 Privacy:

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR SAMSARA

a. Wettelijk kader

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG= Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

b. Doel verwerking

Het is de bedoeling om uw persoonsgegevens te verwerken teneinde een adequate opvolging van inschrijvingen en reserveringen in workshops en groepssessies.

c. Verwerkingsverantwoordelijke

Uw persoonsgegevens zullen steeds worden verwerkt onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van Samsara, bestaande uit Jan Van Eynde en Ellen Stessel.

d. Rechten cliënt
  • U heeft, in het kader van de verwerking van persoonsgegevens bedoeld in dit formulier, te allen tijde recht om uw persoonsgegevens kosteloos in te zien en om in voorkomend geval alle onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens die op uzelf betrekking hebben, kosteloos te laten verbeteren. U kan vragen dat uw persoonsgegevens tijdelijk niet meer verder verwerkt worden (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen) totdat de juistheid van uw persoonsgegevens is gecontroleerd.

  • U heeft het recht een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen of om deze te laten overmaken aan een instelling/persoon van uw keuze, in een formaat dat toelaat om deze persoonsgegevens gemakkelijk over te dragen.

  • Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor de doeleinden omschreven in dit formulier. Wettelijk gezien is er een verplichting om uw persoonsgegevens minimaal 20 jaar te bewaren. Indien blijkt dat de bewaring intussen niet meer nodig is voor de doeleinden omschreven in dit formulier, dan zullen uw persoonsgegevens conform onze wettelijke verplichting nog wel worden bewaard, maar niet meer worden gebruikt voor deze doeleinden.

  • Indien u zou menen dat uw persoonsgegevens niet rechtmatig en volgens de wettelijke vereisten zijn verwerkt, dan kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (contactgegevens beschikbaar www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). Gelieve u in eerste instantie tot onze praktijk te richten. Vaak zullen eventuele problemen/ misverstanden zo eenvoudig opgelost kunnen worden.

  • Bij ondertekening gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens verwerkt worden met het oog op de doeleinden omschreven in dit formulier.

  • U kan steeds uw toestemming intrekken door dit te melden aan Samsara zonder dat u daartoe een reden hoeft op te geven. Indien u uw toestemming intrekt, zal Samsara uw persoonsgegevens niet verder gebruiken voor de doeleinden omschreven in dit formulier. Intrekking doet echter geen afbreuk aan de wettelijke bewaringsplicht of aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die zonder uw toestemming mag uitgevoerd worden of die reeds plaatsvond voor de intrekking van uw toestemming.

  • Indien u besluit om te weigeren of om uw toestemming in te trekken, zal dit geen enkel nadeel met zich meebrengen voor uw huidige reservaties.

Voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten, voor bijkomende vragen over uw rechten en alle andere aangelegenheden betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens (zoals privacybeleid), kan u zich richten tot Samsara via samsara@outlook.be