PRIVACY

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR SAMSARA

1. Wettelijk kader

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG= Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Doel verwerking

Het is de bedoeling om uw persoonsgegevens te verwerken teneinde een adequate opvolging van inschrijvingen en reserveringen in workshops en groepssessies.

3. Verwerkingsverantwoordelijke

Uw persoonsgegevens zullen steeds worden verwerkt onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van Samsara, bestaande uit Jan Van Eynde en Ellen Stessel.

4. Rechten cliënt
  • U heeft, in het kader van de verwerking van persoonsgegevens bedoeld in dit formulier, te allen tijde recht om uw persoonsgegevens kosteloos in te zien en om in voorkomend geval alle onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens die op uzelf betrekking hebben, kosteloos te laten verbeteren. U kan vragen dat uw persoonsgegevens tijdelijk niet meer verder verwerkt worden (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen) totdat de juistheid van uw persoonsgegevens is gecontroleerd.

  • U heeft het recht een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen of om deze te laten overmaken aan een instelling/persoon van uw keuze, in een formaat dat toelaat om deze persoonsgegevens gemakkelijk over te dragen.

  • Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor de doeleinden omschreven in dit formulier. Wettelijk gezien is er een verplichting om uw persoonsgegevens minimaal 20 jaar te bewaren. Indien blijkt dat de bewaring intussen niet meer nodig is voor de doeleinden omschreven in dit formulier, dan zullen uw persoonsgegevens conform onze wettelijke verplichting nog wel worden bewaard, maar niet meer worden gebruikt voor deze doeleinden.

  • Indien u zou menen dat uw persoonsgegevens niet rechtmatig en volgens de wettelijke vereisten zijn verwerkt, dan kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (contactgegevens beschikbaar www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). Gelieve u in eerste instantie tot onze praktijk te richten. Vaak zullen eventuele problemen/ misverstanden zo eenvoudig opgelost kunnen worden.

  • Bij ondertekening gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens verwerkt worden met het oog op de doeleinden omschreven in dit formulier.

  • U kan steeds uw toestemming intrekken door dit te melden aan Samsara zonder dat u daartoe een reden hoeft op te geven. Indien u uw toestemming intrekt, zal Samsara uw persoonsgegevens niet verder gebruiken voor de doeleinden omschreven in dit formulier. Intrekking doet echter geen afbreuk aan de wettelijke bewaringsplicht of aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die zonder uw toestemming mag uitgevoerd worden of die reeds plaatsvond voor de intrekking van uw toestemming.

  • Indien u besluit om te weigeren of om uw toestemming in te trekken, zal dit geen enkel nadeel met zich meebrengen voor uw huidige reservaties.

Voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten, voor bijkomende vragen over uw rechten en alle andere aangelegenheden betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens (zoals privacybeleid), kan u zich richten tot Samsara via samsara@outlook.be